Проекти

2015

Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ гр. Червен бряг

обратно към нашите проекти

Инженеринг във връзка с проект № DIR-51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг”, Обособена позиция 1: „Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ”, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“Възложител: Община „Червен бряг“